Bình cắm hoa m2 - khắc tên, khắc chữ, khắc hình, khắc thủ công quà tặng theo yêu cầu